Generalforsamling 2016

GENERALFORSAMLING 22.02.2016 

Fremmødte fra bestyrelsen: Bent, Karin og Jane

Fraværende: Ferid og Alma

Fremmødte suppleanter : Birthe og Svend

Antal haver repræsenteret: 26

Referent: Jane

 

Punkt

Valg af dirigent

 • Valget faldt på Jønne (Ringhaven), der takkede for valget, konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidig og gennemgik dagsordenen.

Beretning

 • Formanden gennemgik udsendte beretning:
  • Der har været salg af 9 haver i 2015, det største antal i Formandens tid. Der er stadig 5 haver til salg.
  • Sæsonen startede med 25 deltagere til flaghejsning.
  • En søndagscafe blev etableret og nedlagt igen efter for lidt tilslutning.
  • 2 grillarrangementer sammen med Ringhaven fortsætter, så der i 2016 bliver en grillaften i Humlehaven og en i Ringhaven.
  • Til loppemarked var der fint fremmøde, men ikke meget salg. Vi forsøger i 2016, at flytte det til september, sammen med plantesalg for Haveselskabet.
  • Høstfesten var godt besøgt, Anette Sommer stod for den kulinariske oplevelse.
  • Det gjorde hun også til præmiefesten, hvor præmierne blev fordelt efter flotteste have, bedømt af Ole Daugaard.
  • Vi sluttede året af med spisning af Karins gule ærter, der var som sædvanlig både godt fremmøde og gode ærter.
  • Der har i årets løb været indbrud 3 gange i flere af haverne, det her heldigvis stoppet igen.
  • Den kollektive husforsikring er kommet godt i gang, der er pt. 37 haver tilmeldt.
  • Der er købt nyt gaskomfur til fælleshuset og opsat gasvandvarmer.
  • Vand: der er brugt ca. 70 m3 mindre end 2014.
  • Have nr. 61 er i 2015 blevet delt, i 61 på 400 m2 og 61a på 290 m2.
  • Formanden har været til kongres, hvor flere ting blev besluttet og trådte i kraft 1. januar.
   • §  Forbundsvedtægter blev fornyet
   • §  Kredsvedtægter blev fornyet
   • §  Foreningsvedtægter blev fornyet (dog godkendelse i hver enkelt forening)
   • §  Lejeaftalerne blev fornyet (de gl. grønne/blå aftaler gælder stadig, de kan dog fornyes til ny aftale i 2016, hvis man ønsker) Lejeaftalen kan fremover reguleres på kongressen.
   • §  Vurderingsregler blev fornyet
   • Der er udsendt nye mapper til alle haverne, der skal erstatte de gamle og skal følge huset ved salg
   • Kommunen ønsker at forny kontrakterne med kolonihaverne i kommunen, vi afventer indkaldelse til forhandlinger.
   • Sidste år lovede formanden at undersøge, hvor meget det koster at etablere el til haverne, det bliver behandlet på et senere punkt.
   • Der er massiv invasion af muldvarpe. Da Jacob ikke er til at fange dem mere, har de bredt sig i alle haver. Formanden havde undersøgt hvad det koster med giftbekæmpelse. Det bliver ca. 3000,- omåret. Jelva vil undersøge, hvad en giftfri bekæmpelse koster.

 

Årsregnskab

 • Karin fremlagde årsregnskabet for 2015. Der var ingen spørgsmål til regnskabet og det blev godkendt.

Godkendelse af budget

 • Karin fremlagde budget for 2016. Der blev foreslået man skulle have haft ’det nye el’ med, men da det ikke er godkendt, kunne det ikke figurere i budgettet. Ellers ingen spørgsmål og budgettet blev godkendt.

Indkomne forslag

 • Forslag til nye vedtægter
  • Kolonihaveforbundets standardvedtægter blev foreslået som nye foreningsvedtægter, og erstatter dermed de gamle.
  • Der blev spurgt ind til om man ikke stadig skulle have bopælspligt i Haderslev Kommune, det bekræftede formanden. Det står blot ikke i de nye vedtægter, men i lejeaftalen i stedet.
  • Vedtægterne blev vedtaget
 • ·         Forslag om tilslutning af el i Fælleshuset
  • Formanden orienterede generalforsamlingen om at der havde været indhentet tilbud på el hos 2 forskellige installatører. Det ene tilbud lå på et niveau af 600.000,-. Det blev med det samme udelukket. Det andet tilbud blev givet af Skrydstrup el-service.
  • Der blev givet tilbud i 2 step. 1. step at lægge el i fælleshuset. Det vil blive en pris på 10.000,- til elektrikere, 17.000,- til Sydenergi. Såfremt step 1 bliver besluttet, vil det give en ekstra indbetaling pr. have på 500,-. 2. step at lægge el ud i lommerne. Det vil blive en pris på max 230.000,- til elektrikeren, 17.000,- til sydenergi. Såfremt step 2 bliver besluttet, vil det give en ekstra indbetaling pr. have på 3500,-.
  • Gravearbejdet i forbindelse med nedlægning af kabler fra Fælleshuset ud i lommerne, foretages af foreningen.
  • Gravearbejdet i forbindelse med nedlægning af kabler fra lommerne og ind til huset foretages af medlemmerne selv.
  • Medlemmerne på generalforsamlingen ønskede at stemme om både step 1 og 2.
  • Der skal i henhold til foreningsvedtægterne være fremmødt 2/3 af haverne, for at man er beslutningsdygtige. Da der ikke er nok repræsenteret, ønskede generalforsamlingen en ekstraordinær generalforsamling, hvor man kunne stemme om el.
  • Den evt. ekstra indbetaling afventer beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling.

Valg for Formand

 • Bent Wiuff modtager genvalg og blev enstemmigt valgt.

Valg af kasserer for 1 år

 • Karin Schifter ønskede at udtræde af bestyrelsen.
 • Jane Hingkjær blev valgt ind som ny kasserer.

Valg af bestyrelse

 • Alma Petersen og Ferid Sabic ønskede at udtræde af bestyrelsen.
 • Birthe (suppleant), Anette Sommer og Bent Nielsen indtræder i bestyrelsen.

Valg af 2 suppleanter

 • Svend Johansen modtager genvalg og blev genvalgt.
 • Mette (have 29)blev valgt som ny suppleant

Valg af revisor og revisorsuppleanter

 • Karin Johansen ønsker at udtræde som revisor
 • Per Friis blev valgt som ny revisor.
 • Poul Erik (have 18) fortsatte som revisorsuppleant

Valg af formand for vurderingsudvalg

 • Jelva Jensen modtager genvalg, blev enstemmigt valgt.

Valg til kreds repræsentantskab 3 personer

 • Herluf Larsen modtager genvalg og blev enstemmigt valgt
 • Bent Nielsen blev nyvalgt
 • Jane Hingkjær blev nyvalgt

Eventuelt

 • I forbindelse med det forestående møde med Haderslev Kommune om kontrakter, ønsker medlemmerne af haven at komme med ønsker/forslag til nye byggevedtægter. Når Kolonihaven modtager oplægget fra kommunen, indkaldes medlemmerne til møde.
 • Dirigenten mindede os om, at vi til ekstraordinær generalforsamling, skulle have styr på hvor det står, at man skal have bopælspligt i Haderslev Kommune

Sluttelig takkede formanden Karin Schifter for det store arbejde hun havde lagt i jobbet som kasserer. Endvidere Karin Johansen for indsatsen som revisor. Og til slut Jønne for at ville være dirigent.