Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Referat generalforsamling i Humlehaven 28.1.2019.

1. Valg af dirigent

Kredsformand Preben Sørensen, Sønderborg.

2. Beretning

Spørgsmål ang. om det er kongressen eller hovedbestyrelsen der vedtager kontingentets størrelse. Svar: Hovedbestyrelsen. Beretningen, som er vedlagt, godkendt.

3. Årsregnskab

Regnskabet godkendt, med ros til kassereren. Mindre diskussion om udsendelse af fakturaer ang. vandafgift umiddelbar efter aflæsning. For eftertiden bliver der kun udsendt i marts det følgende år.

4. Budget 2019

Budgettet vedtaget. Efterfølgende diskussion om forbundets betydning for de "provinsiellekolonihaver, og hvad man får for de 317 kr årligt, som hver have erlægger. Kredsformanden (som også har plads i hovedbestyrelsen) gjorde rede for de eksperter der kan trækkes , den politiske betydning for vejen til magthaverne og solidaritet i almindelighed. Forslag fra haveejer om at forbundets regnskaber blev opdelt i grøn og gul, provins og storbyer. Uladsiggørligt.

5. Indkomne

Kolonihaveforbundets nye vedtægter, som blev vedtaget sidste kongres, forslag.

blev gennemgået af formanden. De kan ikke vedtages, da det kræver 2/3 af Tilretning af foreningens medlemmers tilstedeværelse. Ekstraordinær generalforsamling vedtægter. indkaldes i forbindelse med flaghejsningsdagen i april. Bestyrelsen stiller Ordet SKAL i forbindelse med opgivelse af emailadresser blev diskuteret. Der forslag om følges op sagen. isolering af lofter Formanden gennemgik budgettet, som er vedlagt, for renovering af i fælleshus. fælleshuset, som kommunen har godkendt. Projektet blev vedtaget. Isolering af gulv. Udskiftning af

porte til glasparti 6. Valg af kasserer Jane Hingkjær genvalgt.

Jane Hingkjær. Leif S. Christensen valgt med 12 stemmer af 21 afgivne. Hans Christian Valg af

Andresen 7, 2 ugyldige. bestyrelse Mette Hans Christian Andresen valgt som 1. suppleant. Maindal. Valg af Karin Schifter valgt som 2. suppleant. supp. Karin Schifter og Svend

Johansen 7. Valg af revisor Bent Jespersen genvalgt.

og suppleant Poul Erik Hansen genvalgt.

8. Vurderingsudval

Ruth Warming og Herluf Larsen genvalgt.

Jelva Jensen og Annette Sommer genvalgt. Leif S. Christensen valgt.

9. Valg af rep.

Sønderjyllands Krtedsen

10. Eventuelt

Aktivitetsudvalg nedlagt. Der kommer for til arrangementerne. Preben Sørensen orienterede om kredsen og arbejdet i hovedbestyrelsen, hvor han gerne vil fortsætte i kommunikationsudvalget og gerne vil i forbundstrukturudvalget. Han gjorde os i øvrigt opmærksom at vi har 45 års jubilæum, og at vi var en forening der havde styr tingene! Vurderingsudvalget er blevet digitaliseret og har følgende email-adresse: vurderinghumlehaven@gmail.com.