Byggevedtægter for Humlehaven

Servitut og byggevedtægt for Kolonihaveforeningen Humlehaven Haderslev

1. Områdets karakter:

Området må kun benyttes til kolonihaver, og der må kun opføres kolonihavehuset samt evt. drivhuse i henhold til nedennævnte bestemmelser.

2. Placering m.m. - tilladelse til opsætning af lyst- og drivhuse:

a. Ønsker medlemmer at opsætte lyst- og/eller drivhuse, skal der fremsendes tegning og beskrivelse af hvilken materialer der anvedes til opførelse. Ovennævnte fremsendes til formanden inden opførelse. Påbegyndelse må først ske når teningen er godkendt.

b. På hver pacel må kun opføres et kolonihavehus, der lejlighedvis kan benytts til overnatning under forudsætning af der ikke opstår uhygiejniske forhold, samt at der fra soverummet er et oplukketligt personpassabelt vindue til det fri.

c. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfalde må gives en højde der overstiger 3,25 meter over terræn (niveauplan) målt efterreglerne i byggelovgivningen, og kolonihavehusene må i øvrigt ikke opføres med et bebygget areal, som overstiger 10% af grundstørrelsen dog max. 40m2, heri skal redskabsskur og evt. overdækket terasse være medregnet. Eventuelle drivhuses bebyggede areal må ikke overstige 20 m2.

d. Begyggelsen skal opføres med gavl eller facade parallelt/vinkelret med sideskel. Mindst 1 meter fra skellet.

3. Tage:

Såfremt der anvendes asbestcementplader, skal disse være silikonebehandlende i rødbrun eller sort. Blanke eller reflektrende tagmaterialer må ikke anvendes. Redskabsskure bygget efter 010102 skal være sammenbyggede med kolonihavehusene.

4. Udvendig beklædning af kolonihave- og drivhuse:

Udvendig beklædning skal være opført i hele brædder eller sten (blokke). Ønskes anden farve end hvid eller jordfarver, skal bestyrelsen kontaktes. Tagets vinkel skal med det vandrette plan være mellem 25 og 50 grader. Huset/drivhuset skal være i vinkel og lod.

5. Toiletter:

Nedgraning af brønde i forbindelse med installation af toiletter er ulovlig, og vil kunne medføre bortvisning fra haveloddet.

Såfremt ovennævnte ikke overholdes, kan bestyrelsen forlange nedrivning. Bestyrelsen har pligt til jævntligt at kontrollere, at reglerne overholdes.

Ovennævnte er gældende for foreningen, såfremt byggevedtægterne godkendes af Haderslev Kommune

Dispensation fra ovennævnte kan kun gives af Haderslev Kommune. Ansøgning af en sådan skal fremsendes via foreninges formand og forelægges bestyrelsen inden fremsendelse til kommunen.