Generalforsamling 2018

Referat generalforsamling 2018

Generalforsamling afholdt i KFUM klubhus d. 30. januar 2018

1. Valg af dirigent - Preben Sørensen blev valgt.

2. Beretning - Formanden fremlagde, allerede udsendte beretning, der blev godkendt. 

3. Årsregnskab - Kasseren fremlagde, det allerede udsendte regnskab, der blev godkendt.

4. Budget 2018 - Kasseren fremlagde, det allerede udsendte budget, der blev godkendt. 

5. Indkomne forslag 

a. forslag om en aktivitetsgruppe. Gruppen blev nedsat og består af : Bent Jespersen nr. 36, Åse Christensen nr. 41, Lotte Meienburg nr. 49.

b. Fremsendte forslag om opkrævning af årlig udgiftsdækning til elkontoen, blev godkendt. Der bliver opkrævet fra 2019, da der er nok på kontoen til at dække 2018. 100 kr. pr. have m. el og 50 kr. pr. have uden el.

6. Valg bestyrelse 

Bent Wiuff, Birthe Lassen og Annette Sommer blev alle genvalgt. Bent som formand. 

Karin Schifter Knudsen og Svend Johansen blev genvalgt som suppleanter

Til vurderingsudvalget blev Jelva Jensen genvalgt. 

7. Valg til repræsentantskabet - Annette Sommer valgt

8. Bestyrelsen blev spurgt om der var planer angående renovering af Fælleshuset, især mht. tag og isolering, der blev opfordret til at komme med oplæg på næste års generalforsamling.

Preben Sørensen fortalte om kredsen og hovedbestyrelsens arbejde i det forgangne år. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bestyrelsens beretning 30. januar 2018 Humlehaven.

 

Et vådt have år er afsluttet. 2017 var ikke lige det vi havefolk ønskede fra vejrsiden. Nu håber vi 2018 giver os mange gode solskinsdage.

Bestyrelsen har haft 8 bestyrelsesmøder i 2017. Der er solgt 8 haver. Nr. 5-68-52-53-9-63-40-1. Rigtig hjertelig velkommen til jer nye havelejere. Vi håber i er faldet godt til.

I løbet af året har vi haft de sædvanlige arrangementer, flaghejsning, fint fremmøde.

Grillaftener med Ringhaven. Rigtig hyggelig, men der kunne godt være flere deltagere. En spændene snapseaften. Hyggelig høstfest med Annette`s dejlige 3 retters menu.

Kredsfesten var i Sønderborg. Rigtig fin fest med 77 deltagere. Humlehaven var den

haveforening der havde flest deltagere med, selvom vi godt kunne have været flere i bussen. Har kun fået gode tilbagemeldinger fra deltagere.

Kredsfesten skal så i år være i Haderslev. KFUMs klubhus lørdag den 6. oktober.

Have nr. 31 og 21 fik Forbundspræmier

nr. 20 og 48 fik kredspræmier

nr. 42 fik Humlehavens 1. præmie

nr. 39 fik Humlehavens 2. præmie

nr. 54 fik Humlehavens vandrerpræmie for højest point

nr. 10 fik Høstfestens vandrerpokal for flotteste klippet hæk

Vi havde Plante- og Loppemarked sammen med Haveselskabet. Der var god søgning

og man hyggede sig omkring Fælleshuset. Det kommer igen i år lørdag den 15. september.

Vi prøvede også at støbe trug og lave fuglebade, sammen med Ringhaven.

Spændene, her kunne vi også godt have været flere.

Fællesarbejdet har haft et skuffende fremmøde. Vejret var heller ikke med os.

Omkring fællesforsikring er vi nu 47 haver med. Prisen er i år. 920,00 kr.

El blev etableret i fælleshus og de haver der ønskede at være med. 45 haver.

Hele forløbet med etablering gik fantastisk godt. Tak til Ruth for gravearbejde,

det kan hun bare. Her sparede vi virkelig penge. Vi har månedlig aflæst B målerne

for at finde en måde at afregne på. Forbruget har ikke været stort, kun nogle enkelte

bruger pænt strøm. Så i år kommer første afregning med på den årlige lejeopkrævning.

Under det fremsendte forslag vil jeg komme nærmere ind på økonomien omkring strøm og fremtidig afregning.

Vi har været i kontakt med Kommunen omkring den store bøg som stod i have 66. Som i nok har set er den blevet fjernet. Vi har aftalt med Starup Menighedråd at de fælder et stort træ som generer have nr. 47.

Laila og Jane har haft kreative kurser i maling, støbning m.v.. Få deltagere, men god aktivitet.

Månen har skænket os ny (brugte) stole.

Skousen har sponseret os et nyt køleskab.

Din Isenkræmmer har skænket os en stor gryde til Fælleshuset

Nu efter vi har fået strøm overvejer vi om fælleshuset kan blive bedre isoleret, så man kunne få en varmepumpe der kan holde temperaturen på 10 grader vinteren over.

Vi kan se inventar tager skade. Måtte desværre også betale en udgift på knap 7000,00 kr. for frostskader af rør i køkken og toiletter i foråret.

Vi har været til 4 kredsbestyrelsesmøder. Humlehaven har 2 siddende i kredsbestyrelsen.

I år er der kongres i Kolonihaveforbundet den 14-15. september,som jeg skal deltage

ved som næstformand.

Er spændt på og høre medlemsforeningernes kommentarer til den pæne kontingentforhøjelse der er kommet i år.

Kontingentet er hævet fra 214,00 kr. til 264,00 kr. pr. have.

Forbundet har også fået ny adresse og er i gang med et nyt EDB system

som træder i kraft den 20. januar i år.

Heldigvis er kredskontingentet sat ned fra 70,00 kr til 50,00 kr. for 2018.

Dette var ordene. Håber beretningen kan være med til og give en god debat om vort fremtidige virke i Humlehave.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -